Iznākusi grāmata „Menedžmenta mazā enciklopēdija”.

Grāmatai ir divas daļas. Pirmajā daļā ievietoti grāmatas autora Ilgvars Foranda agrāk publicētie materiāli, kurus papildina pasaulē pazīstamu zinātnieku atzinumi, secinājumi, ieteikumi. Tajā apskatīti menedžmenta teorijas un prakses jautājumi gan vēsturiskā aspektā, gan mūsdienu apstākļos.

Grāmatas otrajā daļā dotas izcilāko menedžmenta zinātnieku īsas biobibliogrāfijas, ievietotas atsauces uz viņu, pēc grāmatas autora domām, nozīmīgākajām publikācijām. Raksturīgi, ka gandrīz visi absolvējuši prestižākās pasaules augstskolas (universitātes, koledžas), turklāt vairākas, iegūstot dažkārt visai atšķirīgas akadēmiskās kvalifikācijas un specialitātes. Iespējams, ka tieši dažādu, atšķirīgu zinātnes nozaru apgūšana deva viņiem plašāku redzējumu par notiekošajiem procesiem un veicināja menedžmenta teoriju bagātināšanu.

Grāmata būs noderīga, studējot menedžmenta teoriju, tajā varēs atrast padomus, kā pilnveidot organizācijas darbību, tā palīdzēs apzināt pasaules izcilāko zinātnieku dzīves un darba mūžu, iepazīties ar viņu viedokļiem un devumu menedžmenta teorijas un prakses attīstībā.

Līdz šim klajā nākušas šādas Ilgvara Foranda grāmatas:

Personālvadība. 1997, 69 lpp.

Vadītājs. Vadīšana. 1999, 174 lpp.

Stratēģija. Kvalitāte. 2000, 253 lpp.

Personāla vadība. 2001, 189 lpp

Biznesa vadības tehnoloģijas. 2004, 258 lpp.

Projekta menedžments. 2006, 252 lpp.

Menedžmenta autoritātes. 2006, 211 lpp.

Palīgs personāla speciālistam. 2007, 251 lpp.

Biznesa vadības tehnoloģijas. (papildināts). 2009, 304 lpp.

Viesnīcas menedžments. 2011, 230 lpp.

Vadībzinība. 2013, 174 lpp.

 

Kā līdzautors sarakstījis nodaļas šādām grāmatām:

Olimpiskās rezerves laukos. 1979, 63.lpp.

Vingrošana skolās. 1988, 194 lpp.

Fiziskās kultūras teorija. 1993, 311 lpp.

Latvijas sporta vēsture (sastādītājs). 1994, 330 lpp.

Personālvadības rokasgrāmata. 2000, 142 lpp.

Rīgas Valsts tehnikums 95. 2014, 222 lpp.

Lielais liktenis. 2018, 82 lpp.

Sporta psiholoģija

Klajā nākusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) profesores, pedagoģijas doktores, Starptautiskās Slidošanas asociācijas(ISU) augstākās kategorijas tiesnese daiļslidošanā Agitas Ābeles grāmata „Sporta psiholoģija: teorija un prakse”.

Agita Ābele savu grāmatu “Sporta psiholoģija: teorija un prakse” veidojusi informatīvi izglītojošā stilā, integrējot teorētiskās nostādnes ar personīgajā praksē gūto pieredzi. Grāmatai 4 daļās, - sākumā pievēršoties teorētiskajiem jautājumiem, kurus būtu vēlams zināt visiem interesentiem, lai pilnīgāk izprastu sporta psiholoģiju. Tālāk seko praktiska rakstura nodaļas, kuras veltītas sporta psiholoģijas praksei un sportistu sagatavotības mentālajām prasmēm, sociāliem un psiholoģiskā atbalsta jautājumiem. Grāmatu papildina praktiskā darbā izmantojami sporta psiholoģijas pielikumi.

LSPA profesore Agita ĀBELE ir ISU augstākās kategorijas tiesnese daiļslidošanā, šogad debitējusi ziemas Olimpisko spēļu daiļslidošanas tiesāšanā Phjončhanā. Bijusi BJSS trenere, Latvijas Universitātes docente, no 1999. gada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente, no 2003. gada — profesore, Latvijas Zinātnes padomes eksperte sporta zinātnē. Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidente, Starptautiskās Augstskolu sporta federācijas (FISU) Izglītības komitejas biedre.

 

Piemiņai.

Pirmdien – 9.aprīlī, pulksten 10.30, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) 306.auditorijā (Rīga, Brīvības gatve 333, 3.stāvs) notiks leģendārā šķēpa metēju trenera un pedagoga Valentīna Mazzālīša piemiņai veltītās grāmatas “Lielais liktenis” atvēršanas svētki, kā arī tiks atklāta Mazzālīša vārdā nosauktā LSPA auditorija.

Valentīns Mazzālītis (1930. – 2017.) bijis ilggadējs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (agrāk – LVFKI) docētājs, daudzu šķēpa metēju audzinātājs, leģendārā Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša treneris. 2005. gadā saņēmis Latvijas Gada balvu sportā par mūža ieguldījumu.

1954. gadā absolvējis LVFKI. Laikā no 1954. līdz 1990. gadam bijis LVFKI docētājs, Vieglatlētikas katedras vadītājs, prodekāns un dekāns. Laikā no 1963. līdz 1965. gadam Valentīns Mazzālītis veica PSRS izlases vecākā trenera pienākumus šķēpa mešanā. Viņa audzēknis Jānis Lūsis izcīnījis visu triju kalumu Olimpisko spēļu medaļas.

Svinīgajā pasākumā aicināti piedalīties Valentīna Mazzālīša tuvinieki, bijušie studenti un audzēkņi, kā arī Latvijas Vieglatlētikas savienības pārstāvji, LSPA docētāji un vadība.

Izmaiņas

Ministru kabineta komitejas sēdē skatīti Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma grozījumi, kas paredz uzsākt samērīgu, līdzsvarotu un elastīgu pāreju uz pamatizglītības satura apguvi, sākot no 6 gadu vecuma, nodrošinot iespējas 1.klases izglītības programmu īstenot arī pirmsskolā. Savukārt piecgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības posmā ir paredzēta vienu gadu ilga obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Saskaņā ar ģimenes ārsta, psihologa atzinumu sagatavošanas programmā bērns varēs mācīties vēl vienu gadu, mācības 1.klasē uzsākot septiņu gadu vecumā. Skolas gaitu uzsākšana 6 vai 7 gadu vecumā vienmēr būs vecāku izvēle.

Bērni pamatizglītību varēs uzsākt vai nu bērnudārzā, vai skolā, kur jau šobrīd tiek īstenotas kā pirmsskolas, tā pamatizglītības programmas un viņu attīstības un mācīšanās vajadzību nodrošināšanai ir piemērota vide. Sešgadniekam, mācoties 1. klasē, būs jānodrošina – pagarinātā diena, kustību aktivitātes svaigā gaisā, atpūtas iespējas un rotaļas. Pārmaiņu mērķis ir sekmēt bērnu garīgo, intelektuālo un fizisko attīstību, nodrošinot atbilstošu mācību vidi, kas ir droša, mainīga, izzinoša, kā arī pētīt, mācīties un radīt rosinoša. Pirmajā klasē plānotais apgūstamais mācību saturs un metodika ir atbilstošs sešu gadu vecumā apgūstamajam obligātās pirmsskolas izglītības saturam, akcentējot kompetenču pieeju.

Ir paredzēts noteikt, ka mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes. Jaunā satura īstenošanas pieejā būtiska ir mācību darba organizācijas formu daudzveidība, līdztekus mācību stundai nodrošinot atpūtu, rotaļas, spēles, praktikumus, kā arī nodarbības dabā un mācību ekskursijas. Pēc mācību nodarbībām 1.klases skolēniem no valsts budžeta mērķdotācijas tiks nodrošināta iespēja saņemt pedagoģisku palīdzību un organizēti pavadīt brīvo laiku ārpus mācību stundām. Līdz ar to skolēniem tiek nodrošināta droša vide, pavadot laiku pagarinātajā dienas grupā, kas iekļauj bērnu atpūtu svaigā gaisā, individuālu palīdzību, rotaļas, spēles un citas nodarbības. Tāpat pēc obligātajām mācību nodarbībām skolēns var apmeklēt interešu izglītības pulciņus un fakultatīvu nodarbības.

Bērni, kuri 2017./2018.mācību gadā ir uzsākuši divu gadu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, to turpinās arī 2018./2019.mācību gadā. Viņiem obligātās sagatavošanas otrajam gadam tiks piedāvāta pārejas programma, lai, turpinot mācības skolā, līdz ceturtajai klasei izlīdzinātu atšķirības starp abām 2019./2020.mācību gada 1.klasēm. 2018.gada 1.septembrī pirmskolas izglītības iestādēs tiks uzsākta jaunā satura ieviešana, un piecgadīgi bērni jauno obligāto pirmsskolas saturu apgūs viena gada laikā, lai ar 2019./2020.mācību gadu būtu gatavi uzsākt mācības 1.klasē ar kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu. Sešgadīgie bērni šajā gadā turpinās pirmsskolas izglītības apguvi, ko ir uzsākuši 2017./2018.mācību gadā un ir apguvuši tikai daļu pirmsskolas izglītības satura. 2019.gada 1.septembrī gan 5 un 6 gadus vecie, gan 6 un 7 gadus vecie bērni, kas 2018.gada 1.septembrī uzsāka vai turpināja mācības obligātajā pirmsskolas izglītībā, sāks mācīties 1.klasē pēc jaunā mācību satura.

No IZM mājas lapas

 

LSPA PIEŠĶIRTS PRESTIŽAIS "INVESTORS IN EXCELLENCE" KVALITĀTES STANDARTA SERTIFIKĀTS

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai (LSPA) pasniegts starptautiski prestižais izcilas vadības sertifikāts “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) , ko piešķir Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju

organizācija “Midlands Excellence”, atbilstoši noteiktām standarta prasībām. Tas apliecina, ka LSPA ieguvusi izcilas organizācijasstatusu kvalitatīvas vadības sistēmas nodrošināšanā. 23.martā apliecinājumu par iegūto novērtējumu un sertifikātu LSPA rektoram Jānim Žīdenam un Iekšējās  kvalitātes nodrošināšanas centravadītājam Uldim Grāvītim pasniedza SIA "Latvia Excellence" valdeslocekle Elvita Rudzāte.

LSPA darbu pie vadības sistēmas pilnveidošanas uzsāka 2016.gadā, atbilstoši “Investors in Excellence” standarta prasībām. Divu gadu laikā starptautiskās sertifikācijas eksperti veica Akadēmijas auditu, lai noteiktu vadības sistēmas attīstības līmeni un identificētu tās stiprās un vājās puses. Rezultātā LSPA saņēma "Investors in Excellence" slēdzienu par vadības sistēmas attīstības līmeni un rekomendācijas tās uzlabošanai, kas sekmēja administratīvā darbasakārtošanu un sertifikāta saņemšanu.

Lielbritānijas kvalitātes standarts "Investors in Excellence" paredz vadības sistēmas pārsertifikāciju reizi divos gados, lai regulāri noteiktu organizācijas pilnveidošanos un nodrošinātu sertifikāta uzticamību. Kvalitātes standarts balstīts EFQM izcilības modelī (European Foundation for Quality Management Excellence model), kaspasaulē atzīts kā viens no noteicošajiem izcilas vadības modeļiem.

Organizācijām, kas izmanto IiE sistēmu:

• uzlabota finanšu vadība • administratīvo izmaksu samazināšana un efektivitātes palielināšana

• lielāka klientu un darbinieku apmierinātība ar pakalpojumu sniegšanas kvalitāti • jaunu tirgus iekarošana caur ārējo atzīšanu.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma