Jubilejas konference

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūts (IPI) LU 75. konferences Izglītības vadības sekcijas sēdē organizēja konferenci, kas veltīta PPMF Izglītības pētniecības institūta 20. gadadienai. Tajā tika aplūkota starptautisko salīdzinošo izglītības kvalitātes pētījumu (IEA TIMSS, PIRLS, ICCS, OECD PISA, TALIS u.c.) attīstība Latvijā kopš 1992. gada. Jau 25 gadus LU pētnieki Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzdevumā pārstāv Latviju skolēnu sasniegumu pētījumos matemātikā, dabaszinātnēs, lasīšanā, IKT, pilsoniskajā un finansu izglītībā plašā valsts, skolas, ģimenes un skolēna raksturlielumu kontekstā. Pētījumos strādā pētnieki no vairāk nekā 80 pasaules, tai skaitā visām OECD un ES valstīm. Notikušajā konferencē tika ziņoti arī paši jaunākie OECD PISA 2015 rezultāti.

Konferences atklāšanā runāja LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā profesore Ina Druviete, VISC direktors Guntars Catlaks un LU PPMF dekāne Malgožata Raščevska. Visi runātāji augsti vērtēja veiktos pētījumus un izteica pārliecību, ka tie tiks izmantoti izglītības reformā. Par starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu Latvijā un Izglītības pētniecības institūta pagātne, tagadne un nākotne stāstīja Jānis Bokāns, Andris Broks, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Oskars Zīds.

Konferencē bija atsevišķi ziņojumi. Profesora Andra Broka referāta tēma bija veltīta „Saziņas sistēmiskuma problēmas mūsdienu izglītības attīstībā”, kurā autors aicināja zinātniskos pētījumos un izglītībā lietot latviskus jēdzienus, kā arī, veidojot nākotni, atskatīties uz pagātnes veikumu.

Profesore Dainuvīte Blūma ziņojumā „Izglītības zinātnes un pedagoģija” akcentēja pedagoģijas zinātnes mērķus un uzdevumus.  Juris Dzelme referātā „Izglītība un ideoloģija” apskatīja dabas zinātņu lomu ideoloģijas veidošanā.

Andreja Mūrnieka ziņojums „Kas nepieciešams sekmīgai izglītības reformai” analizēja reformu pagātnes kļūdas un izteica priekšlikumu, ka jebkurā reformā  nepieciešams plaša diskusija, pieaicinot nozares profesionālus  speciālistus. Ziņotājs izteica argumentētu kritiku patreizējai uzsāktai reformai.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma