Grozījumi Augstskolu likumā.

Saeima pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā, kas precizē ar studiju programmu licencēšanu, studiju virzienu atvēršanu un ar studiju virzienu akreditāciju saistītus jautājumus. Jaunajai kārtībai vajadzētu uzlabos studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un veicināt izcilību. Latvijas mērķis ir sekmēt, lai studiju kvalitātes novērtēšana notiek pēc starptautiskiem standartiem. Mērķis ir veidot tādus nosacījumus, lai vadošās valsts augstskolas starptautiskajos reitingos būtu starp top 500 universitātēm. Izmaiņas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Valdība 2018.gada 11. decembrī, apstiprināja IZM izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” un “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”. Paredzēts, ka Llmumu par studiju programmu licencēšanu vai virziena akreditāciju pieņems Studiju kvalitātes komisija. Noteikumi nosaka, ka augstskolas turpmāk varēs izvēlēties studiju virzienu novērtēšanas aģentūru. Studiju virzienu novērtēšanu veiks Akadēmiskās informācijas centrs vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauta kvalitātes nodrošināšanas aģentūra pēc augstskolas vai koledžas izvēles. Lēmumu par jauna studiju virziena atvēršanu pieņems dibinātājs.

Augstākās izglītības sistēmas efektivitāte ir izšķirošs Latvijas konkurētspējas faktors. Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam IZM turpina īstenot uzsāktās reformas augstākās izglītības jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma