A/s “Exigen Sevices Latvia” un  Latvijas Izglītības fonds Ikgadēja balva  ievērojamiem zinātniekiem par izcilu veikumu vai mūža devumu datorzinātnēs, informātikā Balvu laureāti: 1999. g. — J. Bārzdiņš, A. Anspoks, 2000. g. — J. Osis, M. Treimanis, 2001. g. — L. Niceckis, A. Vasiļjevs, 2002. g. — I. Kabaškins, A. Brūvelis, 2003. g. — J. Bičevskis, E. Karnītis, 2005. g. — P. Rivža, A. Virtmanis, 2007.g. — I. Ilziņa; 2008.g. - Ļevs Kacnelsons (ASV). Kopš 2009. gada piešķiršana pārtraukta.

A/s “ITERA Latvija” un Latvijas Izglītības fonds 2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanuBalvu laureāti: 2001. g. — G. Andrušaitis, A. Melluma, 2002. g. — G. Eberhards, R. Kondratovičs, 2003. g. — A. Andrušaitis, M. Kļaviņš, 2004. g. — E. Kaufmane, J. Vīksne, 2005. g. — V. Jansons, V. Melecis, 2006. g. — G. Pētersons, P. Zālītis. Kopš  2007. g. piešķiršana pārtraukta

SIA “Lattelekom” un Latvijas Izglītības fonds

2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem telekomunikāciju nozarē un sociāli humanitārajās zinātnēs par izcilu veikumu vai mūža devumu Balvu laureāti: 2002. g. — J. Ločmelis, Dz. Ozoliņa, 2003. g. — T. Galdiņš, T. Tisenkopfs, 2004. g. — I. Biļinskis, I. Loze, 2005. g. — J. Busarovs, J. Rubīns, 2006. g. — A. Dimants, J. Merkurjevs, G. Raņķis. Kopš 2007. gada piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas Gaisa satiksme” un Latvijas Izglītības fonds 2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu kosmisko informāciju tehnoloģijā, inženierizstrādēs aeronavigācijas sakaru un radiolokācijas tehnikā un Kārļa Irbīša stipendijas pasniedzējam/zinātniekamBalvu laureāti: 2001. g. — E. Bervalds, I. Kabaškins, 2003. g. — J. Kopitovs, M. Ābele, K. Lapuška, 2005. g. — J. Artjuhs, J. Žagars; 2007.g. - J. Abuzjarovs, A. Miķelsons

K. Irbīša stipendijas saņēmuši — A. Pozdņakovs (2003), I. Jackiva (2004).Kopš 2008.g. piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas gāze” un Latvijas Izglītības fonds 2 gada balvas ievērojamiem zinātniekiem un praktiķiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs, sirds ķirurģijas un kardioloģijas zinātnēs par izcilu darbu kopumu vai mūža veikumuBalvu laureāti: 2002. g. — R. Lācis, A. Krēsliņš, 2003.g. — J. Anšelevičs, E. Dzelzītis, 2004. g. — J. Volkolākovs, V. Zēbergs, 2005. g. — I. Siliņš, N. Zeltiņš, 2006. g. — V. Rudzīte, D. Turlajs, 2007.g. — A. Kalvelis, I. Platais, 2008.g. — A. Lācis, P. Šipkovs  Kopš 2009.g. piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas dzelzceļs” un Latvijas izglītības fonds

Gada balva par izcilu darbu veikumu vai mūža darba  devumu Latvijas dzelzceļa transportā Balvas  laureāti: 2007.g. - V. Junovičs; 2008.g. – B.Pernikis Kopš 2009.g. piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas Avīze”un Latvijas Izglītbas fonds

Balva “Jaunais skolotājs”

Balvas uzvarētāji: 2010.gads – Liene Krūmiņa (Rīga); Liene Millere (Valmiera)

Balvas uzvarētāji: 2012.gads - Jānis Ikstens (Rugāju vssk.); Kaspars Židovs (Daudzeses pamatskola). Balvas laureāti - Regīna Paegle (Liezēres pamatskola); Laura Paegle (Staiceles vssk.); Guntis Zenfs (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija)

Balvas uzvarētāji: 2014.gads - Egita Atslēga (Bauskas Valsts ģimnāzija); Zane Bilsneniece (Ulbrokas vidusskola). Balvas laureāti - Mārtiņš Dzerkalis (Jelgavas pamatskolal); Anastasija Pipare (Pārdaugavas vidusskola); Inese Bugrija (Teikas vidusskola).

Balvas uzvarētēji: 2106.gads -Rud;ita Mudure (Ulbrokas vidusskola); Kristīne Dovgiallo (Rīgas 41.vidusskola).

 

Projekta vadīšana

Mērķauditorija:

uzņēmumu vadītāji un struktūrvienību vadītāji; darbinieki, kas veic projektu vadīšanas funkcijas; mārketinga menedžeri; visi tie, kam jāizvēlas atbilstoša projekta vadības stratēģija

Ko iegūsiet:

Kritērijus un nosacījumus, kas raksturo optimālu projektu.Jaunas zināšanas. Jaunais bieži vien ir aizmirstais vecais. Papildināsiet jau zināmo. Jaunas idejas domu apmaiņā ar pārējiem dalībniekiem.Prasmi apvienot teoriju ar praksi

PROGRAMMA:

Projekta būtība un veidi. Projektu vadīšanas jēdziens un mērķis. Projektu vadīšanas principi.Projekta misija un tās izstrādāšana. Mērķi un rezultāti, to pareiza formulēšana.Projekta dzīves cikls. Projekta organizācija, kultūra un vide. Projekta panākumu kritēriji. Projekta mērķis, iecere, koncepcija, definēšana. Projekts kā pārmaiņu vadīšanas instruments.Priekšizpēte. SWOT, PEST, MOST analīze.

Projekta vide, īpašnieka funkcijas. Projekta vadītāja uzdevumi. Motivācija.Vadītāja komunikācija. Konfliktu risināšana.Cilvēkresursu plānošana.Projekta komanda un tās izvēle.Projekta struktūras izveides modeļi.Projekta laika plānošana un kontrole

Projekta plānošana: struktūranalīze (Logframe matrica); Granta līnījdiagramma; tīkla plānošana (PERT diagramma). Projekta risku analīze un riska minimizācijas paņēmieni.Projekta norises grafiks un struktūrplāns. Projekta finanšu plānošana un kontrole. Projekta budžets. Projekta uzraudzīšana. Projekta kvalitātes nodrošināšana.Projekta beigu rezultātu noteikšana un salīdzināšana ar uzstādītajiem mērķiem. Atgriezeniskā saite. Projekta finanšu izvērtēšana. Projekta beigu atskaites

Programmas apjoms: kopā 16 stundas. Programmai divas daļas: pēc pirmās mācību daļas jāsagatavo mājas darbs, izmantojot nodarbībās iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās metodes. Diskusijās dalībnieki apspriedīs mājas darba rezultātu.

1.    Personāla vadības modelis (plānošana, ergonomika, darba attiecības, organizācijas struktūra, sociālā infrastruktūra, tiesiskie aspekti, motivēšana).
2.    Normatīvie akti, personāla lietvedība.
3.    Personāla plānošana.
4.    Prasību izstrāde (Dacum metode, Profesiju standarts, Profesiju klasifikators, tehnoloģiskā karte).
5.    Amata apraksts (veidi, forma, saturs, prasības. Pienākumi, tiesības, atbildība).
6.    Organiziācijas struktūras veidi, amata vieta struktūrā. Deleģēšana.
7.    Pretendenta meklēšanas avoti, veidi.
8.    Sludinājuma veidi, saturs.
9.    Pretendentu atlases metodes (intervijas, testi, projekti, kompetences izvērtēšana):
9.1.intervijas veidi (strukturēta, nestrukturēta, stresa, serijas, grupveida);
9.2.atbilstības testi (Adizes, Bleika-Mutonas, MBTI, Langes u.c.);
9.3.lomu spēles, situāciju analīzes metode;
9.4.intervijas saturs, jautājumi pretendentam. Atlases kļūdas.
10. Darba attiecību noformēšanas nosacījumi, nepieciešamie dokumenti.
11. Darba līgums. Darbinieka un darba devēja attiecību tiesiskais pamats:
11.1.darba līgumu veidi;
11.2.darba līgumā iekļaujamā informācija. Vienošanās dokuments.
12. Darbinieka adaptācija (instruktāža, Blanšarda metode).
13. Iekšējie kārtības noteikumi.
14. Kolektīvais līgums.
15. Pārbaudes laiks.
16. Atvaļinājumu veidi, noformēšana.
17. Darbinieku motivācijas metodes:
17.1.Motivēšanas un atalgojuma sistēmas izveide;
17.2.Motivēšanas psiholoģiskie aspekti;
17.3.Motivēšanas metodes (Maslova, Hercberga, Madsena, Diethelma u.c.);
17.4.Apmierinātības pētījumi, novērtēšana;
17.5.Konflikti, to mazināšanas metodes;
17.6.Stress, mobings, bosings (preventīvie pasākumi).
18. Atalgojuma sistēmas izveide uzņēmumā:
18.1.Atalgojuma sistēmas komponenti;
18.2.Pabalsti un piemaksas;
18.3.Nemateriālie atalgojuma veidi;
19. Darbinieku vērtēšana:
19.1.vērtēšanas veidi (anketēšana, pārrunas, esejas);
19.2.darba rezultāta novērtēšana (formālā, neformālā);
19.3.karjeras plānošana (veidi, mērķi);
19.4.atgriezniskā saite, nosacījumi (subjekta-objekta nosacījumi,Džohari logs);
19.5 vērtēšanas pozitīvās un negatīvās puses.
19.6.vadības loma vērtēšanas procesā;
19.7.komunikācijas nozīme vērtēšanā;
19.8.TQM izmantošana organizācijas vērtēšanā;
19.9.Zināšanu vadīšana.
20. Darba tiesisko attiecību pārtraukšana:
21.1.tiesiskie aspekti;
21.2.ētiskie, morālie aspekti.


Seminārā:
·    tiks sniegtas teorētiskās zināšanas;
·    risināti praktiski uzdevumi un apskatīti personāla vadīšanas piemēri;
·    izvērtētas darbinieku motivācijas metodes, konfliktu un stresa mazināšanas metodes;
·    doti darba attiecību pārtraukšanas tiesiskie un morālie aspekti, praktiski ieteikumi.
·    dalībnieki saņems semināra vadītāja uzrakstītu grāmatu  ”Personāla vadība”.

Informācija: tel.67373705; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma