Biznesa pasaulē notiek visai straujas pārmaiņas – samazinās tirgus niša, saīsinās produkta dzīves cikls, attīstās trešās valstis, kas ienāk tirgū ar lētākiem produktiem, ierobežotāki kļūst daudzi resursi. Arvien biežāk izvirzās jautājums, kā identificēt un vadīt šīs pārmaiņas konkrētajā biznesa vidē – valstī , reģionā, nozarē.

Biznesa attīstības tendences liecina, ka mainās tā vadīšanas metodes, uzņēmumi arvien vairāk uzticas projektorientētās vadīšanas principiem, sadalot tradicionālo kopdarbības vadību atsevišķos projektos. Uzņēmumu vadītājiem jāpilnveido dažādas prasmes – paredzēt pārmaiņas, būt elastīgiem un dinamiskiem, pieņemt nestandarta lēmumus.

Lasīt tālāk...

 Grāmatā apskatīti personāla vadības sociālie un psiholoģiskie aspekti. Tā dod izpratni un zināšanas par personāla vadības aktuāliem jautājumiem, iekļauj visus personāla vadības etapus – plānošanu, atlasi, adaptāciju, motivēšanu, vērtēšanu, karjeras plānošanu, izglītošanu. Apskatītas dažāda līmeņa vadītāju funkcijas un dotas to veikšanai nepieciešamās zināšanas. Dotas atbildes par vadītāja stilu, varu, līderību. Ievietotas darbinieku atlases un novērtējuma metodes. Apzināti un izvērtēti personāla darbību ietekmējošie faktori – konflikts, pārmaiņu vadība, stress, grupu loma organizācijas kultūra, organizācijas struktūra.

®2004,189 lpp.

BIZNESA VADĪBAS TEHNOLOĢIJAS

 Grāmata domāta studējošiem, kurus interesē vadības teorija, kā arī dažāda līmeņa praktizējošiem vadītājiem.

Saturs:

1. Organizācija: uzbūve, dzīves cikls. Misija. Kultūra. Lēmumu pieņemšana. Personāls. Indivīds un grupa. Komercdarbības veids.

2. Vadības funkcijas un uzdevumi. Darbinieki: vadības efektivitātes nosacījumi. Funkcionālās vadības modelis. Vadītāja vara. Līderība. Motivēšana. Darba ražīgums. Atalgojums. Darbinieku rīcība. Stress.

3. Ražošanas menedžments: mūsdienu menedžmenta iezīmes. Ražošanas vadība. Produkts. Cena. Vērtība. Ražošanas process.

4. Konkurence: konkurences nosacījumi. Konkurētspēju novērtējums. Nozares attīstības specifika. Konkurences stratēģija un taktika. Konkurētspēju izvērtēšanas metodes. Produkta aizsardzība.

6. Stratēģija: stratēģijas izvēles pamatnosacījumi. Stratēģijas analīze. SWOT analīze. PEST analīze. SNV analīze. Stratēģijas plānošana, metodes. Mārketinga plāns. Stratēģijas vadība. Investīciju stratēģija. Stratēģijas vadības kontrole.

7. Efektivitāte un kvalitāte: efektivitātes jēdziens. Kvalitāte. Kvalitātes balvas. Kvalitātes pašnovērtējums. Kvalitātes sistēma.

8. Pārmaiņas: pārmaiņu būtība. Pārmaiņu nosacījumi. Darbības atjaunošana. Nozīmīgas pārmaiņas.

9. Projekta vadīšana: projekta būtība. Projekta vadītājs. Komanda. Projekta vide. Projekta izmaksu plānošana. Plānošanas varianti. Projekta vadības un uzraudzības plānošana. Biznesa plāns. Projekta strukturizācija. Riska vadība. Projekta noslēgums.

®2004 , 330 lpp    @2009 -  izdots otrais, papildinātais izdevums

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma