CSP informē, ka 2020./2021. mācību gadā profesionālo pamata un vidējo izglītību apgūst 27,7 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 3,6 % vairāk nekā pirms gada, savukārt par 1,9 % samazinājies uzņemto audzēkņu skaits.

Vislielākais audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā nemainīgi ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības (9,5 tūkst.), kā arī pakalpojumu2 jomā (6,3 tūkst.), kas attiecīgi ir 34,3 % un 22,6 % no kopējā audzēkņu skaita. Humanitārās zinātnes un mākslu apgūst 4,4 tūkstoši audzēkņu, kas ir 15,8 % no kopējā izglītojamo skaita profesionālajā izglītībā.  Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesību zinātnes apgūst 3,1 tūkstotis jeb 11,2 %, savukārt dabaszinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas (IT) – 2,5 tūkstoši jeb 9,1 %, kas ir par 309 izglītojamajiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par gandrīz trešdaļu pieaudzis audzēkņu skaits lauksaimniecības programmās – tās apgūst 1,1 tūkstotis jeb 3,9 %. Vismazākais izglītojamo skaits saglabājas veselības aprūpes un sociālās labklājības programmās, kuras apgūst 813 jeb 2,9 % audzēkņu.

Vairākums audzēkņu (24,1 tūkstotis jeb 87 %) mācās profesionālās vidējās izglītības programmās, 3,5  tūkstoši jeb 12,5 % apgūst profesionālās izglītības programmas pēc vidējās izglītības (ne augstākā izglītība), savukārt 0,5 % – profesionālās pamatizglītības programmas.

Uzņemto audzēkņu vidū sievietes bija 45,3 %, vīrieši – 54,7 %. Vislielākais vīriešu īpatsvars ir dabaszinātņu, matemātikas un IT, kā arī inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības programmās - attiecīgi 94,4 % un 88,2 % no kopējā audzēkņu skaita programmā. Savukārt sieviešu pārsvars vērojams veselības aprūpes, pakalpojumu, sociālo un humanitāro zinātņu programmās – attiecīgi 91,9 %, 71,3 %, 70,8 % un 70,3 %. Vislīdzīgākais audzēkņu sadalījums ir lauksaimniecības programmās, kuras apgūst 44,9 % sieviešu un 55,1 % vīriešu.

Iepriekšējā mācību gadā profesionālo izglītību ieguva 6 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 5,8 % mazāk nekā 2019. gadā. Trešdaļa (33,7 %) jeb 2 tūkstoši ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības jomā, savukārt 1,5 tūkstoši jeb 24,3 % – pakalpojumu sfērā (tai skaitā 0,9 tūkstoši viesnīcu un restorānu pakalpojumu programmās). 2020. gadā absolventu skaits profesionālajā izglītībā bija par 34,2 % mazāks nekā pirms 10 gadiem. Viens no iemesliem ir šajā laika periodā strauji sarukušais jauniešu skaits vecuma grupā no 15 līdz 19 gadiem iedzīvotāju kopskaitā – par 34,3 % (gan zemākas dzimstības, gan migrācijas dēļ).

2020./2021. m.g. profesionālās izglītības programmas piedāvā apgūt 54 izglītības iestādes. Trešdaļa izglītojamo mācās pēc audzēkņu skaita sešās lielākajās izglītības iestādēs: Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, Ogres tehnikumā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Rīgas Tehniskajā koledžā un Liepājas Valsts tehnikumā. 

Kuras bija dārgākās studiju programmas?

Ņemot vērā mācību maksu un studiju ilgumu, «Swedbank»  2016./2017. gadā bija apkopojusi Latvijas augstākās izglītības iestādēs apgūstamo programmu izmaksas. Nestudējot budžeta grupā, zobārsta profesijas apgūšanai Latvijas Universitātē  (LU) – piecu mācību gadu laikā ik gadu būs jāatvēl 12 500 eiro, bet kopā izmaksas būs 62 500 eiro apmērā. Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) šāda programma izmaksās 11 500 eiro gadā, kopā 57 500 eiro apmērā. Medicīniskās izglītības iegūšana LU angļu valodā izmaksājot 7000 eiro gadā. bet  pilnas programmas apguves izmaksās sastādītu 42 000 eiro. Latviešu valodā šo izglītības programmu LU var apgūt par 16 920 eiro, bet RSU par 16 800 eiro. Veterinārmedicīnas apgūšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātē nepieciešami 2600 eiro gadā, kopumā 15 600 eiro.  Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas programmu Rīgas Tehniskajā universitātē  iespējams apgūt par 3000 eiro gadā, kopumā ieguldot 15 000 eiro. Finanses (piedāvājot iegūt dubultdiplomu sadarbībā ar Šveices Biznesa skolu) Banku augstskolā iespējams apgūt par kopumā 14 400 eiro. Fizioterapiju RSU iespējams apgūt par kopumā 13 660 eiro.

«Swedbank» aprēķini liecina, ka vidējā studiju maksa par augstāko izglītību Latvijā ir 7300 eiro.

Eurydice pētījumā par mācību gada maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs "Maksa par augstāko izglītību un finansiālo atbalstu studentiem Eiropā 2020/21" apkopota informācija par 38 Eiropas Savienības dalībvalstu, tostarp Latvijas, augstākās izglītības maksu un finansiālo atbalstu sistēmām.

Latvija ir to valstu vidū (Lietuva, Ungārija, Rumānija, Bosnija un Hercegovina, Ziemeļmaķedonija un Serbija), kurās maksu par augstāko izglītību vērtē pēc vidējās izglītības sniegumiem. Savukārt apmēram ceturtajā daļā valstu pilna laika augstākās izglītības pirmā līmeņa studenti veic maksu pilnā apmērā (Beļģijā - vāciski runājošās un flāmu kopienas, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Lielbritānijā - Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā, Albānijā, Šveicē, Islandē un Lihtenšteinā), bet samaksa par studijām netiek piemērota tikai septiņās Eiropas valstīs: Dānijā, Grieķijā, Kiprā, Maltā, Somijā, Zviedrijā un Turcijā pirmajā ciklā (bakalaurantūrā).

Pētījumā secināts, ka visas valstis pirmā līmeņa pilna laika augstākās izglītības studentiem piedāvā tiešu finansiālu atbalstu - stipendijas vai publiski subsidētus aizdevumus. Tomēr tiešs finansiāls atbalsts mazākā mērā tiek sniegts studentiem, kuri studē īsās programmās un nepilna laika studijās dažās augstākās izglītības sistēmās. Latvijā, Igaunijā, Grieķijā, Nīderlandē un Slovākijā nepilna laika studenti nevar saņemt valsts dotācijas. Savukārt Melnkalnē un Ziemeļmaķedonijā, Lielbritānijā (Velsā, Ziemeļīrijā un Skotijā) otrā līmeņa studenti nav iespēju saņemt tiešu studentu atbalstu. Īsā cikla studenti Īrijā un Ziemeļmaķedonijā nevar saņemt studentu atbalstu, bet Bulgārijā, Horvātijā, Maltā, Rumānijā, Bosnijā un Hercegovinā un Ziemeļmaķedonijā nepilna laika studentiem nav pieejams valsts finansiālais atbalsts.

Pētījumā secināts, ka, lai veicinātu mūsdienu ekonomikas un sabiedrības progresu, arvien lielākam skaitam Eiropas iedzīvotāju ir nepieciešamas augsta līmeņa zināšanas un kompetences. Maksa par augstāko izglītību rada finansiālu slogu studentu un viņu ģimenes locekļu budžetam, turpretim kvalitatīvi un plaši pieejami augstākās izglītības sistēmas atbalsta pasākumi var mazināt finansiālos šķēršļus ceļā uz iespēju studēt. Pilns ziņojuma teksts angļu valodā pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā.

Jau ceturto gadu vidusskolu labākie absolventi visā Latvijā saņems Simtgades stipendijas. Latvijas vidējās izglītības iestādēm ir iespēja izvirzīt vienu šā mācību gada absolventu Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai. Katras skolas viens izvirzītais skolēns saņems vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā. To piešķirs par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādei pretendenta pieteikums par 2020./2021. mācību gada vienu absolventu, kurš saņems šo atbalstu, ir jāiesniedz līdz 2020. gada 21. maijam. Stipendiju atbalsta programmu īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS PREZIDENTA IVARA KALVIŅA UZRUNA 2020. GADA NOZĪMĪGĀKO ZINĀTNES SASNIEGUMU APBALVOŠANAS CEREMONIJAS DALĪBNIEKIEM (2021. gada 18. februārī)

Šodien Latvijas zinātne svin svētkus, atzīmējot 2020. gada izcilniekus Latvijas fundamentālajā zinātnē un lietišķo pētījumu jomā!

Šis svinīgais pasākums ievada Latvijas Zinātņu akadēmijas 75. jubilejas gadam veltīto aktivitāšu sēriju, kuri dos ieskatu akadēmijas daudzpusīgajā darbībā.

Latvijas Zinātņu akadēmija ar saviem atbalstītājiem ir paveikusi lielu darbu, izvērtējot daudzo 2020. gada nozīmīgāko zinātnisko sasniegumu konkursa pretendentu iesniegtos pieteikumus, un atlasot pašus labākos no tiem. Ar lepnumu un gandarījumu varam atzīmēt, ka Latvijas zinātne var lepoties ar daudziem augstas raudzes pētījumiem un izciliem sasniegumiem, tai skaitā ar tautas saimniecībai noderīgiem risinājumiem, Latvijas kultūras un vēstures izpētes rezultātiem, izcilām monogrāfijām un zinātniskām publikācijām.

Mēs priecājamies par to, ka šī gada laureātu vidū ir ne viens vien Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis, kas ir spējis izveidot savas zinātnieku skolas un, kopā ar talantīgiem jaunajiem zinātniekiem, veikt izcilus pētījumus visdažādākajās zinātņu jomās.

Kaut arī Covid-19 pandēmija ir liegusi mums pulcēties klātienē, mēs esam raduši iespēju tikties digitālā pasākumā, lai īpaši godinātu tos 11 Latvijas zinātniekus un pētniekus, kam 2020. gads ir vainagojies ar visizcilākajiem rezultātiem.

Mūsu laureātu vidū ir fiziķi, matemātiķi, ķīmiķi, molekulārie biologi un mediķi, farmakologi, materiālzinātnieki, lauksaimniecības speciālisti, arhitektūras un mākslas zinātnieki, kā arī citu jomu pētnieki.

Astoņu laureātu kolektīvi ir veikuši izcilus pētījumus fundamentālo zinātņu jomās, bet trīs labākie sasniegumi pārstāv lietišķās zinātnes. Visvairāk atzinības laurus ir plūkuši Latvijas Universitātes zinātnieki, bet uzvarētāju vidū ir arī Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centra, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Dārzkopības institūta un Koksnes Ķīmijas institūta zinātnieku vadītie pētnieku kolektīvi. Un šogad divi no izcilākajiem pētījumiem ir veikti sadarbībā ar kolēģiem no Igaunijas un Vācijas, demonstrējot Latvijas zinātnieku spēju iekļauties Eiropas Savienības zinātnes telpā. Mēs varam būt lepni par savu valsti un tautu, kuras gara spēks un zināšanas ir patiešām apbrīnas vērti!

Izcilākie mūsu talanti ir kārtējo reizi pierādījuši, ka mēs spējam veikt pasaules līmeņa pētījumus un dot pienesumu daudzās jo daudzās zinātņu jomās. Tāpēc šodien ar LZA prezidenta Atzinības rakstiem atzīmēsim vēl 10 zinātnisko grupu sniegumu, kas tikai pavisam nedaudz atpalika no 2020. gada nozīmīgāko sasniegumu konkursa laureātiem.

Es vēlētos pateikt arī lielu paldies LZA ekspertiem, kas izvērtēja daudzos pieteiktos darbus, kā arī mūsu atbalstītājiem, kas palīdzēja mums šo zinātniekiem un zinātnei tik svarīgo konkursu, kā arī šo svinīgo pasākumu īstenot. Kā teicis mūsu tautas dižgars Jānis Rainis: “Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais – neatņemams”. Tas, ko ieguldām zinātnē, pētniecībā un inovācijā, ir pienesums izaugsmei par zināšanās balstītu un pārtikušu valsti, kurā uzplaukst arī brīvais gars, kultūra un māksla.

Apsveicu visu Latvijas zinātnieku saimi un it īpaši konkursa uzvarētājus un novēlu veiksmi zinātniskajā pētniecībā, tālākajā karjeras izaugsmē un laimi personīgajā dzīvē!

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma